Hållbart byggande

Privatbostäder arbetar hela tiden med att kontinuerligt med att utveckla våra produkter, såväl inom planering som projektering, inredning och design, för att kunna svara mot högt ställda ekologiska och sociala hållbarhetskrav. Vi sätter människan i centrum och talar gärna om hållbart leverne vilket vi menar förutsätter ett hållbart byggande liksom hållbara strukturer och utemiljöer och sist men inte minst ”hållbara” människor.

Som en ytterligare del av arbetet med hållbar utveckling utöver den ekologiska, sociala och ekonomiska ser vi det som angeläget att även inkludera hushållning med resurser och tid, knutna till främst detaljprocessen. Vi har beredskap och kompetens att med eller utan partnerskap med byggherre/-ar avlasta kommunen i detaljprocessen. Vi avser då alla de delar som ej är en ren myndighetsutövning (samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande).

Vi innehar en stor och långvarig erfarenhet av medborgardeltagande/-dialog och har även god kännedom och vana av att föra dialoger med medborgare. Vårt mål/syfte är att de tre, för ett förverkligande av byggobjekt nödvändiga processer, ska kunna bedrivas parallellt med i stort gemensam ”målgång”. Processerna vi åsyftar är detaljprocessen, projekteringsprocessen och processen inför erforderliga fastighetsrättsliga åtgärder. Vi kan delta och utföra eller medverka i alla dessa processer om kommunen finner det intressant.

Hållbart liv

Barnens vardag

Avfallshantering

Bearbetning av hårdgjorda ytor

Dagvatten hantering

Luft och buller

Klimat