Hållbart byggande

Hållbart Byggande

Vi på Privatbostäder arbetar hela tiden med att kontinuerligt utveckla våra produkter, såväl inom planering som projektering, inredning och design, för att kunna svara mot högt ställda ekologiska och sociala hållbarhetskrav. Vi sätter människan i centrum och talar gärna om hållbart leverne vilket vi menar förutsätter ett hållbart byggande liksom hållbara strukturer och utemiljöer och sist men inte minst ”hållbara” människor. Vi bygger den värld vi själva vill leva.

Hållbart liv

Brett utbud av bostäder i varierande storlek ger möjlighet att bo kvar i området vid skiftande behov av bostad. Förutsättningar för boende med varierad kulturella bakgrunder och socioekonomiska möjligheter att finna ett hem.

Lagom stora bostadsområden för att främja social gemenskap, överblickbarhet, trygghet.Tillgång till såväl en privat zon som möjligheter till social samvaro.
Bebyggelse och offentliga platser som signalerar klimathänsyn och samtidigt bjuder på skönhetsupplevelser.

Tillgång till gröna lungor och mötesplatser av olika slag samt möjlighet till brukande av jord i liten skala. Närhet till vardaglig service och tillgänglighet till god kollektivtrafik samt säkra stråk för gående och cyklister. Användarvänlig apparatur i och kring bostäderna.  

Barnens vardag

Tillgång till grönska för lek och lärande. Solbelyst och vindskyddad småbarnslekplats som mötesplats för såväl barn som vuxna. Möjligheter till lek och umgänge alltifrån sandlåda till äventyrslekplats, naturlek, vattenlek. 

Avfalls hantering

Utrustning i bostaden för sortering av hushållsavfall. Grönt rum för avfallssortering och ytor med utrymme för återbruk och byte av grejer. Det gröna rummets tak kan med fördel göras gröna som en del i dagvattenhanteringen.

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering gestaltad på ett attraktivt och pedagogiskt sätt, ett kvalitets- och skönhetshöjande inslag i utemiljön. Förhöjning av dagvatten genom till exempel öppna vattenspeglar och gröna tak. 

Luft och buller

Främjande av elcyklar och därmed minskat bilåkande. Smidig cykelparkering. Tyst alternativ ljuddämpad sida som kompensation i det fall den ekvivalenta ljudnivån utomhus överstiger 55 dBA. 

Träd och buskar som bidrar till att rena luften. 

Klimat

Goda förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. Trä som byggmaterial till övervägande del. Hårdgjorda ytor kan nyttjas på flera sätt bland annat för ekosystemtjänster och upplevelser. Kloka energilösningar och god isolering.